Kącik dla rodziców
Statut

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 „STOKROTKA” W BŁONIU

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu;

2) Statucie – należy przez to rozumieć statut Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu;

3) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu

4) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu;

§2

1. Przedszkole Publiczne Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu, zwane dalej „przedszkolem”, jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa. Przedszkole Publiczne Nr 4 „Stokrotka” jest publicznym przedszkolem wielooddziałowym.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Błoniu przy ul. Grodziskiej 15

3. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Publiczne Nr 4 „Stokrotka”

ul. Grodziska 15

05-870 Błonie

tel. 022 725 32 50

4. Przedszkole jest placówką publiczna, która:

1) prowadzi bezpłatnie proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się w zakresie realizacji podstawy programowej;

2) przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego;

5. Przedszkole działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe i rozporządzeń do tej ustawy;

2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. 2016 poz. 1379);

3) Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 roku (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zmianami);

4) właściwych uchwał Rady Miejskiej w Błoniu i zarządzeń Burmistrza Błonia;

5) niniejszego statutu.


§3

1. Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miejski w Błoniu z siedzibą mieszczącą się przy ul Rynek 6, 05-870 Błonie.

2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty, którego siedziba mieści się pod adresem Aleje Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa


§ 4

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośredni z

budżetu Gminy Błonie, a uzyskane wpływy odprowadza do kasy Urzędu Miejskiego w

Błoniu.

2. Obsługę administracyjno-finansową (lub tylko finansową) przedszkola

prowadzi Wydział Finansowy przy Urzędzie Gminy Błonie

3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o

gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

4. Przedszkole używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści: Przedszkole

Publiczne nr 4 „Stokrotka” ul Grodziska 15 O5-870 Błonie tel 022 7253250

NIP 529-12-89-047 regon 013005958. Pieczątka przedszkola jest przechowywana w

sekretariacie placówki w sejfie.

4. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następujących skróconych nazw

Przedszkola PP-4

5. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej i

przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Przedszkole Publiczne Nr 4 posługuje się logo na tablicach urzędowych.

 

§ 5

1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.

2. Przedszkole zapewnia wyżywienie.

3. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1) śniadanie;

2) II śniadanie;

3) obiad;

4) podwieczorek.

4. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami

żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

5. Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent przedszkola w uzgodnieniu z Radą

Rodziców, a zatwierdza dyrektor.

6. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z kilkudniowym

wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej przedszkola oraz w formie

papierowej na tablicy ogłoszeń w placówce.

7. Na wniosek rodziców, poparty zaleceniem lekarza przedszkole przygotowuje posiłki dla

dzieci z dietami żywieniowymi.

8. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez

dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do

audycji, widowiska, przedstawienia przedszkolnego, zajęć otwartych lub inne

rozpatrywane indywidualnie. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor z

przewodniczącym rady rodziców zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Budynek i teren przedszkola objęty jest nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań

regulują odrębne przepisy.


Rozdział 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt 3 i 4 Prawa oświatowego, statut przedszkola zawiera;

3) cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

4) sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

§6

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania

przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno-wychowawcze.

2. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości

umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.

3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w

aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

1) pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;

2) promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;

3) organizowanie na życzenie rodziców nauki religii;

4) udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;

6) umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

7) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym.

§7.

1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym,

przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na

rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a

także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników

środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.

3. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby

rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.

4. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze

emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.

5. Nauczyciele prowadzą karty obserwacji dla każdego dziecka, a dla dzieci realizujących

roczne przygotowanie przedszkole do szkoły prowadzą również karty diagnozy dla

dziecka.

6. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz

diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje

pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego

nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

8. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w przedszkolu określają odrębne przepisy.

9. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy

psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu

problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności

wychowawczych.

10. Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających

nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz

rozwijania ich umiejętności.


§8

1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie

kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów. Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

1) realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych;

3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne.

3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością,

określają odrębne przepisy.

§9

1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę

w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają

z nauki i opieki na warunkach i zasadach obowiązujących w placówce.

2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze

środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych

związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym

związanych z kształceniem za granicą.

§10.

1. Przedszkole organizuje zajęcia religii według następujących zasad:

1) Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica

w formie pisemnego oświadczenia.

2) Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym

roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.

3) Zajęcia religii prowadzą wykwalifikowani pedagodzy.

§11

1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych

i niekierowanych a także swobodnych zabaw dzieci.

2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

3) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

3. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję

doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka;

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;

4) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej, zdrowotne.

4. Zasady udzielania w przedszkolu pomocy medycznej określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt 8 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera także organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi organami.


§12

1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców.


§ 13

1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na

zewnątrz.

2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych

przepisach dla:

1) kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu administracyjnego, którym zarządza;

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;

4) dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez Urząd Miejski w Błoniu

5) przewodniczącego rady pedagogicznej

6) organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola.

3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące

obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.

4. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji

przypisanych jej zadań.

5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane

na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

6. W przedszkolu nie przewidziano etatowej funkcji zastępcy dyrektora.

7. Funkcję społecznego zastępcy dyrektora pełni przedstawiciel rady pedagogicznej

wybierany na sierpniowej naradzie wszystkich wśród pracowników przedszkola .

8. Społeczny zastępca pełni funkcję dyrektora w przypadku jego nieobecności oraz przejmuje wyznaczony zakres obowiązków ( tzw. delegowane uprawnienia) ustalany na początku każdego roku szkolnego na pierwszej radzie pedagogicznej.

9. Kadencja społecznego zastępcy trwa rok i może być przedłużana danej nauczycielowi na czas nieokreślony zgodnie z uchwała rady pedagogicznej.

10. Informacja dotycząca wyboru społecznego zastępcy dyrektora jest przekazana do organu prowadzącego w celu opiniowania.

§ 14

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji

statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.

3. Rada pedagogiczna działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycielskie.

4. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola

Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu”, który określa:

1) jej skład i strukturę;

2) cele, zadania i kompetencje;

3) prawa i obowiązki;

4) organizację pracy, w tym organizację zebrań ogółu i zebrań zespołów uwzględniając sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

5) tryb podejmowania uchwał;

6) sposób dokumentowania działalności i posiedzeń rady i zespołów;

7) wykaz stałych i doraźnie powoływanych do określonych zadań zespołów nauczycielskich

5. Rada pedagogiczna realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.

6. Rada pedagogiczna wyraża swoją wolę w formie uchwał.

§15

1. Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców

w danym roku szkolnym.

2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców.

3. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób

przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Publicznego

Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu”. Rada Rodziców działa na podstawie „Regulaminu Rady

Rodziców”

4. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich

działaniach przedszkola.

5. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.

6. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.

§ 16

1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.

2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

4. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów

kolegialnych przedszkola.

§ 17

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów

jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą

wyłącznie członkowie tych organów.

2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze

stron konfliktu.

3. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez

organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.

4. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor

zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 5,6,7, 10,11 Prawa oświatowego statut zawiera:

5) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem;

6) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

7) formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami;

10) czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z radą przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – z radą rodziców;

11) zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący;

§ 18

1. Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację roku szkolnego z uwzględnieniem

danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu prowadzącego

podjętych w innym trybie. Organizację roku szkolnego na dany rok szkolny zatwierdza

dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki

i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania. Przedszkole sprawuje

opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań

do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;

2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.

3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe

w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w

czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby

dorosłej.

5. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola.

Wyjścia poza teren przedszkola i ich zasady określają odrębne przepisy, zgodne z prawem o ruchu drogowym i przepisami bezpieczeństwa oraz regulaminem wycieczek. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola określają odrębne przepisy.

7. Zasady udzielania w przedszkolu pomocy medycznej określają odrębne przepisy.

8. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

9. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może wystąpić do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, zdrowotną, losową dziecka

§19

1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) lub

pełnoletnie osoby upoważnione przez rodziców lub inne osoby młodsze upoważnione

przez rodziców rozpatrywane indywidualnie z dyrektorem.

2. Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić pełnoletnią osobę (lub inną młodszą osobę

rozpatrywane indywidualnie z dyrektorem) przyprowadzającą i odbierającą dziecko z

przedszkola. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny. Upoważnienie

może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.

3. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do

pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela. Od

momentu przejęcia dziecka odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

4. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo

dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, co określają

odrębne przepisy.

7. Dyrektor w odrębnych przepisach określa szczegółowe warunki przyprowadzania i

odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem:

1) sytuacji które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w przypadku odmowy;

2) zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;

3) trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

8. Przedszkole nie będzie ponosić odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki

rodziców w przedszkolu lub poza budynkiem przedszkola, w czasie przyprowadzania

i odbioru dziecka.

9. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie

poinformowany dyrektor lub inna wyznaczona osoba. W takiej sytuacji przedszkole jest

zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu

z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka .

§ 20

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

1) znajomości realizowanych programów i planów zajęć;

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3) pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;

4) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal dydaktycznych, organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć;

5) wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.

2. Obowiązkiem rodziców jest:

1) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;

2) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

3) informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;

4) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty umożliwiające dziecku pełną aktywność na zajęciach;

5) współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

6) zapewnienia regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

7) terminowego uiszczania odpłatności obowiązujących w placówce zgodnych z przepisami prawa

8) przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych,

9) respektowania uchwał rady rodziców i rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji.

10) przestrzegania niniejszego statutu,


3. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania

stałych spotkań z rodzicami:

1) zebrania ogólne, nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku;

2) zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku;

3) konsultacje indywidualne, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora;

4) uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;

5) zajęcia otwarte dla rodziców, dwa razy w roku w każdym oddziale;

6) dni adaptacyjne według harmonogramu na dany rok szkolny;

7) kącik informacji dla rodziców;

8) wystawy prac plastycznych dzieci;

9) informacje o działalności poszczególnych oddziałów na stronie internetowej 

§ 21

1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00, a w

godz. 8:00 do 13:00 obywa się realizacja podstawy programowej;

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez

organ prowadzący na podstawie wniosku Rady Rodziców i dyrektora placówki.

Harmonogram ustalonych przerw i dni dyżurujących jest przedstawiony do wiadomości

rodziców z początkiem roku kalendarzowego w formie pisemnej na terenie placówki oraz

na stronie internetowej przedszkola.

3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz

oczekiwań rodziców.

4. Podstawową jednostka organizacyjna przedszkola jest oddział zazwyczaj obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z możliwym uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, deficytów rozwojowych i innych specjalnych potrzeb edukacyjnych.

5. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się zazwyczaj jeden lub dwóch nauczycieli, a w zasadnych przypadkach 3 nauczycieli wychowawców zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

6. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dopuszcza się, że dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.

7. W celu zapewnienia opieki dzieciom przyprowadzanym do placówki wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola dopuszcza się łącznie grup i tworzenie grupy międzyoddziałowych. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

11. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

12. Ilość oddziałów tworzy się w zależności od ilości zgłoszonych dzieci w danym roku szkolnym.

13. Przydział dzieci do grup dokonuje dyrektor, a zatwierdza rada pedagogiczna.

§ 22

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci realizujących

obowiązkowe wychowanie przedszkolne.

2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie realizacji

podstawy programowej dla dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego tj.

w godz. od 8:00 do 13:00.

3. Za świadczenie w zakresie opieki, wychowania i nauczania dzieci nie realizujących

obowiązku wychowania przedszkolnego, wykraczające poza czas określony w ust. 2,

rodzice wnoszą opłaty na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z

bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu, jednak nie wyższą niż złotówka za każdą

godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację

podstawy programowej. Pobyt dziecka sześcioletniego realizującego obowiązek

rocznego przygotowania przedszkolnego, poza opłatą za wyżywienie jest bezpłatny.

5. Zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz wysokość opłat za pobyt

dziecka ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej określa

umowa cywilnoprawna, zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami.

6. Umowa zawierana jest na okres roku szkolnego i może być rozwiązana przez każdą

ze stron za porozumieniem. Rozwiązanie dokonywane jest w formie pisemnej

z jednomiesięcznym wypowiedzeniem.


4. Zasady stosowania ulg i zwolnień z opłat o których mowa w ust. 3 określają odrębne

przepisy.


§ 23

1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i personelu przedszkola.

Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki ustala dyrektor w

porozumieniu z organem prowadzącym.

2. Szczegółowe warunki korzystania z posiłków, w tym wysokość opłat za posiłki oraz zasady i wysokość opłat stanowią odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 5

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt. 12 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:

a) zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, b) współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,

d) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,


§ 24

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni i administracyjno-obsługowi.

2. Personel pedagogiczny stanowią:

1) dyrektor

2) nauczyciel wychowania przedszkolnego;

3) specjaliści: psycholog, logopeda;

3. Personel administracyjno- obsługowy stanowią:

1) specjalista do spraw administracyjno-gospodarczych,

2) intendentka,

3) woźna oddziałowa,

4) pomoc nauczycielki,

5) kucharka, pomoc kuchenna,

6) pracownik do spraw ciężkich,

4. Podczas nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego w porozumieniu z radą pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący inny nauczyciel. Funkcja ta sprawowana jest społecznie, na czas określony.


§ 25

1. Zadania nauczyciela wychowania przedszkolnego:

1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola,

zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają za jakość pracy

przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich

zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu

dojrzałości szkolnej.

Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności:

1) realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz innych programów pracy przedszkola w powierzonych mu zadaniach;

2) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn środowiskowych utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu; systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej umożliwiającej dokonanie diagnozy funkcjonalnej w środowisku przedszkolnym; dokumentowanie tych obserwacji co najmniej 2 razy w roku na specjalnych kartach obserwacji obowiązujących w naszym przedszkolu: prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami- - m.in. przed każdą zapowiedzianą hospitacją zobowiązany jest do napisania konspektu zajęcia oraz przygotować się do samooceny,

5) występowanie o ocenę pracy nie rzadziej niż 1 na 5 lat

6) komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci i osiąganiu kolejnych etapów dojrzałości szkolnej;

7) organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

8) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania, pobudzających,

stymulujących rozwój każdego dziecka,

9) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacje zawodowe i doskonalenie warsztatu

10) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktyczno-

wychowawczym, kulturalnym, rekreacyjno-sportowym

11)opieka nad powierzoną salą lekcyjną oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt i wyposażenie.

12)współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc pedagogiczno-psychologiczną, opiekę zdrowotną i inną.

13)systematycznie i rzetelnie współpracować ze szkołą i nauczycielami klas początkowych zgodnie z planem współpracy opracowanym na początku każdego roku szkolnego

14) Nauczyciel opracowuje każdego roku szkolnego plan współpracy z rodzicami

na podstawie planu współpracy opracowanym przez dyrektora placówki.

2. Zakres zadań psychologa i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy

3. Podstawowym zadaniem personelu administracyjno- obsługowego jest zapewnienie

sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego

otoczenia w ładzie i czystości.

1) Do zadań specjalisty do spraw administracyjno-gospodarczych należy:

a) prowadzenie rzeczowego wykazu akt według instrukcji kancelaryjnej,

b) prowadzenie akt osobowych pracowników,

c) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników przedszkola,

d) pobieranie odpłatności za przedszkole zgodnie z wytycznymi dyrektora,

e) organizowanie zakupów artykułów niezbędnych do prowadzenia placówki (środki

higieniczno-sanitarne, biurowe i inne),

f) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, kartotek ilościowych, bieżących rachunków

gospodarczych.

2) Do zakresu zadań intendentki należy:

a) zaopatrzenie przedszkola w żywność i pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt,

b) sporządzanie jadłospisów i nadzorowanie przyrządzania posiłków,

c) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z przepisami oraz

odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,

d) sporządzanie codziennych raportów żywieniowych według jadłospisu oraz

kontrola realizacji norm żywieniowych,

e) odpowiedzialność za zgodność formalno – rachunkową rozliczanych faktur,

f) odpowiedzialność za prowadzenie dziennika żywieniowego oraz kartotek ilościowo

– wartościowych,

g) sporządzanie sprawozdań miesięcznych dotyczących żywienia dzieci.

3) Do zakresu zadań woźnej oddziałowej należy:

a) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych

przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,

b) utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach i dbałość o powierzony

sprzęt,

c) podawanie posiłków i pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.

4) Do zadań pomocy nauczyciela należy:

a) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych

przez nauczyciela danego oddziału wynikające z rozkładu dnia,

b) utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach i dbałość o powierzony

sprzęt,

5) Do zakresu zadań kucharki i pomocy kuchennej należy:

a) punktualne i higieniczne przyrządzanie zdrowych posiłków,

b) przyjmowanie z magazynu produktów do przyrządzania posiłków, kwitowanie ich

odbioru w raportach żywieniowych oraz dbałość o ich racjonalne zużycie,

c) odpowiedzialność za sprzęt i jego właściwe użytkowanie,

d) utrzymanie w stanie używalności i nienagannej czystości sprzętu kuchennego oraz

pomieszczeń kuchennych,

e) przestrzeganie obowiązujących przepisów.

6) Do zakresu zadań pracownika do pracy ciężkiej należy:

a) codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą,

b) dbałość o bezpieczeństwo sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym,

c) sprzątanie terenu wokół przedszkola,

d) zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki,

e) dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek i urządzeń,

f) dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów,

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola.


4. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych stanowisk znajdują się

w teczkach osobowych wszystkich pracowników.

5. Wszelkie sprawy wynikające ze stosunku pracy regulują odrębne przepisy: „ Karta

Nauczyciela” i „ Kodeks Pracy”.

6. Pracownicy obsługi i administracji współpracują z nauczycielami w zakresie opieki

i wychowania dzieci.

ROZDZIAŁ 8

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

Zgodnie z art. 102 ust.1 pkt. 13 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera

1) prawa i obowiązki dzieci……

2) przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy uczniów;


§ 26

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;

2) organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;

3) życzliwego i podmiotowego traktowania;

4) przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;

5) sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;

6) pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

 

§ 27

1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących

w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza:

1) kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych (szanowanie

praw innych)

2) szanować godność i wolność drugiego człowieka

3) respektować polecenia nauczyciela

4) informować nauczyciela o swoich problemach

5) postępować zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i zasadami akceptowanymi

przez grupę i społeczność przedszkolną

6) stosować formy grzecznościowe w stosunku do rówieśników i osób dorosłych

7) nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom

8) dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia (sala zajęć, szatnia, łazienka)

9) sprzątać zabawki po skończonej zabawie

10) nie przeszkadzać innym w zabawie

11) wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków

12) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim

13) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i innych

14) przyjaźnie odnosić się do świata przyrody.

§ 28

1. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć

decyzję o skreśleniu dziecka z listy w następujących przypadkach:

1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch okresów płatniczych,

2) nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola, z

wyjątkiem dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowania przedszkole do

szkoły

3) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

4) dziecko swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych dzieci,

5) innych ważnych przyczyn tkwiących po stronie rodziców lub opiekunów.

2. Skreślenie z listy wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodzin, rozmowa-negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami;

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych np. MOPS, Poradnia PPP;

4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków;

6) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług.

3. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

4. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w listy wychowanków w ciągu 14 dni od jej otrzymania do organu prowadzącego.

5. Nie można skreślić z listy dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkole.

ROZDZIAŁ 7

CEREMONIAŁ PRZEDSZKOLA 

Zgodnie z art. 98 ust.1 pkt 14 Prawa oświatowego statut przedszkola zawiera warunki stosowania sztandaru przedszkola oraz ceremoniału przedszkolnego, o ile zostały ustanowione.

§ 29

1. Ceremoniał przedszkola jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania

się w czasie uroczystości przedszkolnych o charakterze środowiskowym z użyciem

symboli narodowych.

1)Przedszkole jest instytucją państwową, kształcącą i wychowującą zgodnie

z kulturą i tradycjami narodu polskiego.

2)Przedszkole uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej. Zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli.

3)Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe, powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.

4)Godło państwowe umieszcza się w holu głównym przedszkola, gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim oraz w salach zajęć.

5)Dzieci zapoznają się z właściwymi formami zachowania się wobec godła, flagi

i hymnu państwowego (np. właściwa postawa, zdjęcie nakrycia głowy, zachowanie powagi).

6)Flagę umieszcza się w miejscu widocznym, nie pochyla się jej do oddawania honorów, nie może ona w żadnym wypadku dotykać ziemi.

7)Flaga powinna być czysta i wyprasowana, nie wolno umieszczać na niej żadnych ozdób ani napisów.

8)W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej, flagę można udekorować kirem.

2. Uroczystościami z użyciem symboli narodowych są:

1) zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem starszaków;

2) święto flagi;

3) 11 listopada Święto Niepodległości

3. Uroczystości przedszkolne do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają

się z części oficjalnej oraz części artystycznej.

§ 30.

1. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny

przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych:

1) Święta państwowe i uroczystości kościelne,

2) uroczystości upamiętniające historyczne wydarzenia w dziejach narodu i społeczności lokalnej.

2. Udział dzieci i nauczycieli w uroczystościach środowiskowych i przedszkolnych przebiega według zasad określonych ceremoniałem.

3. Do obowiązków dzieci i nauczycieli należy podkreślenie galowym strojem podniosłego charakteru świąt państwowych i przedszkolnych.

§ 31.

Tradycje i uroczystości przedszkolne

1. Uroczystości przedszkolne składają się z dwóch elementów:

1) części oficjalnej

2) części artystycznej

2. Część oficjalna przebiega zgodnie z ceremoniałem uroczystości przedszkolnych.

3. Do tradycji przedszkola należą imprezy i uroczystości:

1) Pasowanie na przedszkolaka – spotkanie integracyjne

2) Święto Pluszowego Misia

3) Mikołajki

4) Wigilia Świąt Bożego Narodzenia

5) Bal karnawałowy

6) Dzień Babci i Dziadka

7) Andrzejki

8) Powitanie wiosny – Spotkanie Wielkanocne

9) Święto Stokrotki

10) Festyn rodzinny (z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Ojca)

11)Pożegnanie absolwentów przedszkola - zakończenie roku szkolnego.

ROZDZIAŁ8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące

tych spraw odrębne przepisy.

§ 33

1. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek

organów przedszkola.

2. Projekt uchwały o zmianie statutu przedszkola jest przedstawiany do wiadomości rady

rodziców.

3. Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie

21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.

4. Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie.

§ 34

1. Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej

przedszkola.