Kącik dla rodziców
Statut

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 „STOKROTKA” W BŁONIU

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole jest placówką publiczną .

2. Przedszkole jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą jako jednostka budżetowa

Gminy Błonie.

3. Bezpośredni nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje Urząd Miejski w Błoniu.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

§ 2

1. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Publiczne Nr 4 „Stokrotka”.

2. Przedszkole Publiczne Nr 4 mieści się w Błoniu przy ul. Grodziskiej 15.

3. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.

Przedszkole Publiczne Nr 4 „Stokrotka”

ul. Grodziska 15

05-870 Błonie

tel. 022 725 32 50

 

§ 3

Podstawą prawną działania przedszkola jest:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, ze zmianami).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).

3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

7. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.526).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 

II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:

- wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2. Do zadań przedszkola należy:

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. (Dziennik Ustaw– 3 – Poz. 356 2 )

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur

Powyższe zadania przedszkole realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Szczegółowy sposób ich realizacji określa program wychowania przedszkolnego, program rozwoju placówki, roczny plan pracy przedszkola oraz miesięczne plany pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

3. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

5. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

2) współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, kierowanie za zgodą rodziców, dzieci na badania do poradni,

3) organizacji zajęć otwartych, konsultacji, prelekcji.

4) Zajęć rozwijających uzdolnienia

6. Dyrektor powołuje koordynatora do spraw planowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

7. Do zadań koordynatora należy:

1) Ustalenie formy udzielania pomocy, okresu oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane

2) Opracowanie dla dziecka we współpracy z wychowawcą , specjalistami, indywidualnego lub grupowego programu pracy z dzieckiem

3) Dokonywanie we współpracy z wychowawcą, specjalistami oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

8. Zasady udzielania w przedszkolu pomocy medycznej:

1) W przedszkolu nie podawane są żadne leki, z wyjątkiem sytuacji, w których konieczne jest podawanie leków dzieciom przewlekle chorym. Wykonanie tych czynności przez nauczycieli może być prowadzone na zasadzie umowy zawartej między nauczycielami i rodzicami czy opiekunami dziecka.

2) W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie (poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach).

3) W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną.

4) W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole wzywa karetkę pogotowia ratunkowego i równocześnie powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciele lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.

9. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

10. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka

11. Przedszkole organizuje opiekę dzieciom niepełnosprawnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów. Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

12. Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne z zachowaniem obowiązujących przepisów po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

 

§ 5

Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze dostosowując ich zakres i sposób wykonania odpowiednio do wieku dzieci i ich potrzeb.

1. Bezpośrednią opiekę nad dzieckiem w przedszkolu i poza terenem sprawuje nauczyciel .

2. Wyjścia poza teren przedszkola są zgłaszane dyrektorowi przedszkola przez wpisanie do zeszytu wyjść, a ich organizacja i przebieg są zgodne z prawem o ruchu drogowym i przepisami bezpieczeństwa oraz regulaminem wycieczek.

3. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną (na piśmie) przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.

4. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je nauczycielowi przedszkola. Od momentu przejęcia dziecka odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

6. Przedszkole nie będzie ponosić odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki rodziców w przedszkolu lub poza budynkiem przedszkola, w czasie przyprowadzania i odbioru dziecka.

7. Dziecko nie będzie wydawane z przedszkola osobie nieznanej nauczycielce oraz osobie będącej pod wpływem alkoholu.

8. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola . W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka .

9. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów).

10. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel zostaje z dzieckiem w placówce przez jedna godzinę. Po upływie czasu powiadamia dyrektora, a ten najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka .

11. Życzenie rodziców dotyczące odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

12. Dopuszczalne jest wydanie osobie spoza rodziny tylko wówczas, gdy rodzice (opiekunowie) wcześniej uprzedzą o tym fakcie nauczycielkę i podadzą dane personalne osoby odbierającej ( na piśmie).

13. Nauczycielka ma obowiązek sprawdzić zgodność danych z wiarygodnym dokumentem tożsamości.

 

 

§ 6

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

3. Rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące pracy nauczycieli i działalności przedszkola, dyrektorowi przedszkola.

4. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza z dziećmi w przedszkolu prowadzona jest w zdrowych i bezpiecznych warunkach z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.

5. Przedszkole zapewnia dzieciom i rodzicom możliwość adaptacji do przedszkola i wszechstronną pomoc w przekroczeniu progu szkolnego poprzez organizowanie akcji adaptacyjnych.

 

III ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 7

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

2. Dyrektor przedszkola:

1) Kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2) Dopuszcza do realizacji programy wychowania przedszkolnego.

3) Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4) Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami (analiza i ocena efektów realizacji).

5) Organizuje proces opiekuńczo-wychowawczy oraz kieruje nim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

7) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

8) Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

9) Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola.

10) Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

11) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.

12) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

13) Wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z prawem.

14) Tworzy Radę Rodziców.

15) Opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola.

16) Ustala ramowy rozkład dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców i prawnych opiekunów.

17) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

18) Ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

19) Ponosi odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni

2) w przedszkolu

3) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

4) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

5) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć w przedszkolu oraz w miarę bieżących potrzeb (rady szkoleniowe).

6) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7) Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego dwa razy w roku.

8) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów przedszkola;

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,

c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;

d) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad szkołami lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola

9) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

b) projekt planu finansowego placówki;

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń , nagród i innych wyróżnień;

d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych.

10) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Przedszkola.

11) W przypadku istotnych zmian, przygotowuje aneks do poszczególnych paragrafów i przedstawia go do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

12) Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora.

13) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków

14) Rada Pedagogiczna opracowuje program rozwoju placówki.

15) Nauczyciele są obowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

16) Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności.

17) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

4. W przedszkolu działa Rada Rodziców powołana i działająca na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty, wydanych na jej podstawie rozporządzeniach oraz statucie przedszkola.

1) Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.

2) W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach.

3) Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.

4) Wewnętrzna strukturę i zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa uchwalony przez radę regulamin.

5) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

6) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

7) Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy Rada Rodziców określa corocznie w preliminarzu budżetowym.

8) Do zadań Rady Rodziców należy:

a) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac przedszkola;

b) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola;

c) współpraca z Radą Pedagogiczną i dyrektorem przedszkola;

d) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola:

e) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego składanego przez dyrektora:

f) wyrażanie opinii w sprawie podjęcia w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia lub inną organizację;

g) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola.

 

§ 8

1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą, zapewniając właściwe wykonywanie kompetencji tych organów określonych w przepisach prawa i statucie przedszkola.

2. W ramach wzajemnego współdziałania i współpracy przewodniczący organów mogą uczestniczyć w zebraniach z wyjątkiem tych posiedzeń rady pedagogicznej na których omawiane są sprawy objęte ustawą „ O ochronie danych osobowych”.

3. Przewodniczący organów informują się wzajemnie o zmianach dokonywanych w regulaminach swojej działalności.

4. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji.

5. Wszelkie spory w placówce powołane organy rozwiązują w drodze negocjacji.

6. W przypadku braku porozumienia między organami o zaistniałym sporze powiadomiony zostaje organ prowadzący placówką oraz organ nadzorujący. Rozstrzygnięcie organu nadzorującego jest ostateczne.

 

IV. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 9

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej i rady rodziców.

2. W okresie wakacji wprowadza się dyżurujące przedszkola na terenie miasta.

3. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00.

4. Na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców organ prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

5. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przy czym:

1) Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.

2) Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.

3) Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.

4) Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji (Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 356 8) napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.

5) Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

6) Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.

7) Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

8) Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

9) Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

10) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania (Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 356 9) przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

11) Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.

12) Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.

13) Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

14) Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.

15) Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

 

§ 10

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.

2. Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący do 25 maja każdego roku.

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) ilość oddziałów i ilość dzieci w roku szkolnym,

2) czas pracy poszczególnych oddziałów,

3) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

4) wykaz pracowników przedszkola, ich stanowiska, obowiązującą ilość godzin pracy tygodniowej,

5) godziny pracy nauczycielek w poszczególnych dniach tygodnia,

6) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,

7) podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. Rozkład dnia dla każdego oddziału ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

5. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa

i turystyki. Organizacje i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,

zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej zgodnie

z regulaminem wycieczek.

6. Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uwagi na brak odpowiedniej bazy lokalowej, środków dydaktycznych i sprzętu umożliwiającego realizację wskazań zawartych w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania, wydanych przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

7. W przypadku dzieci, które uczęszczają do przedszkola i uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor przedszkola wskaże placówki, które w porozumieniu z organem prowadzącym, organizują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i różne formy współpracy z jego rodziną

§ 11

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niesprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25,

3. Ilość oddziałów tworzy się w zależności od ilości zgłoszonych dzieci w danym roku szkolnym.

4. Podziału na grupy dokonuje dyrektor a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

§ 12

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu, jednak nie wyższą niż złotówka za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej. Pobyt dziecka sześcioletniego realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, poza opłatą za wyżywienie jest bezpłatny.

3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i personelu przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

4. Zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz wysokość opłat za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej określa umowa cywilnoprawna, zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami.

5. Umowa zawierana jest na okres roku szkolnego i może być rozwiązana przez każdą ze stron za porozumieniem. Rozwiązanie dokonywane jest w formie pisemnej z jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

 

§ 13

1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego.

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe dla dzieci z uwzględnieniem potrzeb i ich możliwości rozwojowych.

5. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych zależy od dobrowolnej decyzji rodziców.

6. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych jest bezpłatny

7. Czas trwania zajęć dydaktycznych dodatkowych, w czasie przekraczającym ustalony przez organ prowadzący czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 14

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia do zabawy i nauki z niezbędnym wyposażeniem zgodnie z przepisami, a ponadto teren przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem.

2. Zasoby lokalowe zabezpieczają warunki do rozwoju dziecka pod względem zdrowotnym, intelektualnym i rekreacyjnym.

3. W przedszkolu organizacja pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej opiera się na planach i dokumentacji określonych odrębnymi przepisami.

 

V. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 15

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą rady pedagogicznej może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej (rozkład dnia, czas zajęć dostosowany do wieku, możliwości i zainteresowań),

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, akceptacji jego osoby,

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej,

4) ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

5) poszanowania własności,

6) przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo.

5. Dziecko w przedszkolu ma obowiązki, a w szczególności:

1) kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych (szanowanie praw innych)

2) szanować godność i wolność drugiego człowieka

3) respektować polecenia nauczyciela

4) informować nauczyciela o swoich problemach

5) postępować zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkolną

6) stosować formy grzecznościowe w stosunku do rówieśników i osób dorosłych

7) nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom

8) dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia

9) sprzątać zabawki po skończonej zabawie

10) nie przeszkadzać innym w zabawie

11) wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków

12) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim

13) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i innych

14) przyjaźnie odnosić się do świata przyrody.

§ 16

1. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolu prowadzi się zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2014 r., poz. 7 )

2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się dzieci :

1) zamieszkałe na obszarze gminy Błonie,

2) zobowiązane do rocznego przygotowania przedszkolnego

3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu.

4. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

5. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

6. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ).

7. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

8. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etat postępowania, na którym brane są pod uwagę następujące kryteria dodatkowe, uzgodnione z Burmistrzem Błonia

 

§ 17

1. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy w następujących przypadkach:

1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch okresów płatniczych,

2) nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,

3) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

4) dziecko swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych dzieci,

5) innych ważnych przyczyn tkwiących po stronie rodziców lub opiekunów.

2. Skreślenie z listy wychowanków przebiega z zachowaniem następującej procedury:

1) powiadomienie rodziców na piśmie o zaistniałym problemie,

2) zasięgniecie opinii psychologa w przypadku problemów z zachowaniem zagrażającym bezpieczeństwu innym dzieciom.

3) próby rozwiązania problemu,

4) w przypadku braku porozumienia, skreślenie dziecka z listy wychowanków.

 

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 18

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni i administracyjno-obsługowi. Personel pedagogiczny stanowią:

1) dyrektor

2) nauczyciele

2. Do podstawowych zadań nauczyciela przedszkola należy:

1) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem nauczania oraz odpowiedzialność za jej jakość i wyniki.

2) Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowań dzieci.

3) Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania .

4) Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc pedagogiczno-psychologiczną, opiekę zdrowotną i inną.

5) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci dokumentowanych w ustalony sposób,

6) Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.

7) Opracowanie dla rodziców „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

8) Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

9) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, dotyczącej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Podczas nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną nauczyciel. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.

4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

5. Nauczyciel ma prawo zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub przy współpracy z innym nauczycielem.

 

§ 19

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi na stanowiskach:

1) specjalista do spraw administracyjno-gospodarczych,

2) intendentka,

3) woźna oddziałowa,

4) pomoc nauczycielki,

5) kucharka, pomoc kuchenna,

6) pracownik do spraw ciężkich,

2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

1) Do zadań specjalisty do spraw administracyjno-gospodarczych należy:

a) prowadzenie rzeczowego wykazu akt według instrukcji kancelaryjnej,

b) prowadzenie akt osobowych pracowników,

c) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników przedszkola,

d) pobieranie odpłatności za przedszkole zgodnie z wytycznymi dyrektora,

e) organizowanie zakupów artykułów niezbędnych do prowadzenia placówki (środki higieniczno-sanitarne, biurowe i inne),

f) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, kartotek ilościowych, bieżących rachunków gospodarczych.

2) Do zakresu zadań intendentki należy:

a) zaopatrzenie przedszkola w żywność i pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt,

b) sporządzanie jadłospisów i nadzorowanie przyrządzania posiłków,

c) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z przepisami oraz odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,

d) sporządzanie codziennych raportów żywieniowych według jadłospisu oraz kontrola realizacji norm żywieniowych,

e) odpowiedzialność za zgodność formalno – rachunkową rozliczanych faktur,

f) odpowiedzialność za prowadzenie dziennika żywieniowego oraz kartotek ilościowo – wartościowych,

g) sporządzanie sprawozdań miesięcznych dotyczących żywienia dzieci.

3) Do zakresu zadań woźnej oddziałowej należy:

a) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,

b) utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach i dbałość o powierzony sprzęt,

c) podawanie posiłków i pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.

4) Do zadań pomocy nauczycielki należy:

a) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela danego oddziału wynikające z rozkładu dnia,

b) utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach i dbałość o powierzony sprzęt,

5) Do zakresu zadań kucharki i pomocy kuchennej należy:

a) punktualne i higieniczne przyrządzanie zdrowych posiłków,

b) przyjmowanie z magazynu produktów do przyrządzania posiłków, kwitowanie ich

odbioru w raportach żywieniowych oraz dbałość o ich racjonalne zużycie,

c) odpowiedzialność za sprzęt i jego właściwe użytkowanie,

d) utrzymanie w stanie używalności i nienagannej czystości sprzętu kuchennego oraz pomieszczeń kuchennych,

e) przestrzeganie obowiązujących przepisów.

6) Do zakresu zadań pracownika do pracy ciężkiej należy:

a) codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą,

b) dbałość o bezpieczeństwo sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym,

c) sprzątanie terenu wokół przedszkola,

d) zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki,

e) dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek i urządzeń,

f) dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola.

 

Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych stanowisk znajdują się w teczkach osobowych wszystkich pracowników.

3. Wszelkie sprawy wynikające ze stosunku pracy regulują odrębne przepisy: „ Karta Nauczyciela” i „ Kodeks Pracy”.

4. Pracownicy obsługi i administracji współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

 

VII. WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

§ 20

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w atmosferze dobrej woli i zaufania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko, określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

1) Znajomości zadań wynikających w szczególności z planu rocznego oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.

2) Uzgadniania kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,

3) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

4) Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać.

5) Pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej.

6) Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola

 

§ 21

1. Jednocześnie zobowiązuje się rodziców do:

1) informowania przedszkola o specjalnych potrzebach swojego dziecka,

2) zaopatrywania dziecko w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce,

3) zapewnienia regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

4) wspierania nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

5) punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo,

6) terminowego uiszczania odpłatności,

7) przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych,

8) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

9) respektowania uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji.

10) przestrzegania niniejszego statutu,

2. Tryb wnoszenia opinii i wniosków zgodny jest z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

1) dyrektor udziela odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku,

2) w przypadkach spornych rodzice mogą odwołać się od wydanej decyzji przez dyrektora bezpośrednio do organu prowadzącego przedszkole.

 

§ 22

1. Spotkania z rodzicami organizowane są według potrzeb wynikających z procesu dydaktyczno-wychowawczego, na wniosek rodziców lub nauczycieli.

2. Formy współdziałania przedszkola z rodzicami:

1) zebrania grupowe i ogólne,

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem, logopedą,

3) kącik dla rodziców, zajęcia otwarte,

4) uroczystości i imprezy przedszkolne.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

1. Niniejszy statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dyrektora, nauczycieli, rodziców, pracowników administracyjno-obsługowych.

2. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej.

3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

2) udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.

4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 24

1. Statut zatwierdzono decyzją Rady Pedagogicznej dnia 25 sierpnia 2003 r.

2. Uchwałą Nr …./2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” z dnia …....................... r. wprowadzono zmiany do Statutu .

3. Dyrektor po każdorazowej nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony statutu

4. Na podstawie w/w uchwały ujednolicony tekst Statutu przedszkola wchodzi w życie

z dniem podjęcia.