koncepcja rozwoju PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor   
czwartek, 13 października 2016 06:15

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Przedszkola Publicznego nr 4 „Stokrotka”

w Błoniu, ul. Grodziska 15

 

Diagnoza aktualnego stanu Przedszkola Publicznego nr 4 „Stokrotka”

Przedszkole Publiczne nr 4 w Błoniu to placówka z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją. Budynek o powierzchni 786 m2 wybudowano na potrzeby żłobka, do którego w 1991 roku zostało przeniesione przedszkole z osiedla domków jednorodzinnych. Wówczas zmieniło charakter z przedszkola przyzakładowego przy ZMP „Mera-Błonie” na Przedszkole Publiczne nr 4, a od 2005 roku funkcjonuje pod nazwą „Stokrotka”.

Przedszkole usytuowane jest w bliskiej odległości od stacji PKP, przy drodze krajowej 579. Do centrum miasta również jest nieopodal. Ogromnym atutem przedszkola jest duży ogród, gdzie w otoczeniu zieleni jest plac zabaw.

W budynku przedszkola jest sześć sal zabawowych, cztery jadalnie, sala gimnastyczna, gabinety dyrektora i logopedy, pokój nauczycielski, szatnie, pomieszczenie socjalne i biurowe. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe.

Obecnie do przedszkola uczęszcza 104 dzieci, w wieku od 3 do 6 lat. Zatrudnionych jest 19 osób, w tym 8 pracowników pedagogicznych oraz 11 pracowników administracyjno-obsługowych. Kadra pedagogiczna posiada wykształcenie wyższe magisterskie w tym dwóch nauczycieli ukończyło studia podyplomowe oraz kursy specjalistyczne.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

Organem prowadzącym Przedszkola Publicznego nr 4 „Stokrotka” jest Gmina Błonie, nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

 

 

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o następujące programy

1. „Razem w przedszkolu” – Program wychowania przedszkolnego

Autor: Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa 2009.

2. „Program wychowawczy Przedszkola Publicznego nr 4 „Stokrotka” w Błoniu. Program własny – autor: Zofia Bargieł, Urszula Ociepa.

3. „Jestem bezpieczny i zdrowy” – program profilaktyczny Przedszkola Publicznego

4. Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu. Program własny - autor: Renata Janowska, Agnieszka Krogulec.

5. „ Przyjaciele przyrody” – program edukacji ekologicznej Przedszkola Publicznego

6. Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu . Program własny - autor: Renata Janowska.

7. „Mali artyści" - program edukacji artystycznej Przedszkola Publicznego nr. 4 "Stokrotka" w Błoniu. Program własny - autor: Agnieszka Krogulec.

8. „IDĘ DO PRZEDSZKOLA” - program adaptacyjny opisujący organizację procesu wychowawczo-dydaktycznego opracowanie: Kamila Kłucińska

Ponadto w pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystywane są: wybrane zagadnienia z „ Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej.

 

Zajęcia dodatkowe prowadzone na terenie placówki to:

religia (dla dzieci 6 letnich),

język angielski (uczenie języka poprzez zabawę),

gimnastyka korekcyjna (ćwiczenia, gdzie ruch wypływa z celów terapeutycznych, by niwelować wady rozwojowe postawy),

rytmika (zajęcia muzyczno-ruchowe przy akompaniamencie instrumentów muzycznych),

zajęcia taneczne (rozbudzają i rozwijają zdolności ruchowe, poczucie rytmu, orientację w schemacie ciała i przestrzeni, kształtują prawidłową sylwetkę, nauka podstawowych form towarzyskich);

Podstawą prawną działania przedszkola jest:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, ze zmianami).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97,

poz. 674 ze zmianami).

3. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1487)

4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.

Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

7. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.526).

8. Statut Przedszkola zatwierdzony decyzją Rady Pedagogicznej dnia 25 sierpnia 2003 roku Uchwałą nr I/11/12 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 4 „Stokrotka” z dnia 14 września 2011 r. wprowadzono zmiany do Statutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizja rozwoju Przedszkola Publicznego nr 4 „Stokrotka”

 

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią."

 

Janusz Korczak - Jak kochać dziecko.

W: Wołoszyn S.: Korczak, Warszawa, 1978, s.178

 

Moja wizja przedszkola stawia dziecko w centrum zainteresowania, co wyznacza jego miejsce, oraz miejsce wychowawcy, który staje się pomocnikiem, który wspiera rozwój dziecka. To dziecku należne jest pierwsze miejsce, a nauczyciel za nim podąża, podejmuje próby odczytania jego „pergaminu szczelnie zapisanego” i podsuwając wciąż nowe propozycje edukacyjne dba o rozwój na miarę jego możliwości.

Moja wizja przedszkola opiera się na założeniu, że dziecko jest najważniejsze, że przedszkole ma być przyjazne dziecku, ale również przedszkole ma być przyjazne rodzicom i wszystkim pracownikom. To miejsce, o które troszczymy się wszyscy dbając o wysoką jakość. Troszczymy się wszyscy by przedszkole było miejscem rozpoznawalnym w środowisku lokalnym, to miejsce otwarte na na inicjatywę osób pracującym w przedszkolu i dla przedszkola.

 

 

„Stokrotka” dla dzieci:

Dziecko w przedszkolu jest bezpieczne.

Szanuje siebie i pozostałych członków środowiska.

Poznaje siebie, własne umiejętności, możliwości.

Uczy się pokonywać własne słabości, lęki, trudności.

Uczy się samodzielności, oceny własnych działań.

Nabywa umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

Może liczyć na indywidualne podejście nauczycieli do jego rozwoju, korygowanie i kompensowanie dysfunkcji rozwojowych, rozwijanie uzdolnień.

Inicjuje i realizuje działania na rzecz własnego rozwoju.

 

„Stokrotka” dla pracowników:

Pracownicy mają poczucie współsprawstwa w procesie wychowania dzieci, kształtują ich osobowość w atmosferze życzliwości i szacunku oraz tworzenia pozytywnego wizerunku przedszkola.

Nauczyciel ma możliwość świadomego wykorzystania własnego potencjału, wiedzy, umiejętności, doświadczenia w kształtowaniu osobowości dziecka.

Nauczyciel ma możliwość realizacji własnego rozwoju.

Nauczyciel może liczyć na współpracę z gronem pedagogicznym.

 

„Stokrotka” dla rodziców:

To miejsce, w którym są partnerami w działaniach i pracy placówki, są współorganizatorami i uczestnikami uroczystości, imprez i inicjatyw przedszkolnych.

To miejsce, w którym znajdują wsparcie w obliczu własnych dylematów wychowawczych i problemów rozwojowych ich dzieci.

To miejsce sprzyjające dzieleniu się swoimi pasjami i zainteresowaniami.

To miejsce, które odnosi się do spostrzeżeń i sugestii rodziców na temat funkcjonowania placówki.

To miejsce, w którym realizowane są inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.

 

„Stokrotka” w środowisku lokalnym:

Przedszkole dba o wizerunek w środowisku lokalnym, promuje swe osiągnięcia.

Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym celowo i systematycznie.

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa korzystnie na rozwój każdej ze stron.

 

„Stokrotka” na rzecz rozwoju edukacji:

Przedszkole współpracuje z placówkami oświatowymi i uczelniami wyższymi na rzecz rozwoju edukacji.

Nauczyciele przedszkola są twórcami innowacji pedagogicznych i programów autorskich.

 

Cele strategiczne i cele operacyjne

Cel strategiczny

Cel operacyjny

Wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych predyspozycji i możliwości.

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci w tym trudności, predyspozycji i uzdolnień. Odniesienie umiejętności dzieci do zadań zawartych w podstawie programowej.

 

Wykorzystanie dostępnych programów diagnostycznych z możliwością tworzenia i modyfikacja narzędzi diagnostycznych w celu przygotowania szczegółowego indywidualnego programu rozwojowego.

 

Opracowywanie i wdrażanie programów własnych oraz innowacji pedagogicznych zgodnych z potencjałem dzieci, podstawą programową i programem wychowawczo-dydaktycznym placówki.

 

Prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju oraz dziećmi zdolnymi.

 

Kształtowanie w dzieciach postaw pro ekologicznych, pro zdrowotnych, patriotycznych.

 

Intensyfikacja działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz rozwijania umiejętności społecznych dzieci oraz eliminowanie zagrożeń.

 

Wzbogacanie programów adaptacyjnych.

 

Monitorowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, wraz z modyfikowaniem przyjętych programów na bazie wniosków i obserwacji bieżących zadań.

Wspieranie nauczycieli i innych pracowników w kreowaniu własnej osobowości zawodowej.

Stworzenie możliwości do rozwoju zawodowego pracowników, ewaluacji i doskonaleniu warsztatu pracy.

 

Inicjowanie działań zapobiegających wypaleniu zawodowemu, wsparcie w grupach przedmiotowych nauczycieli.

 

Stwarzanie warunków do wzbogacania dorobku zawodowego wraz z jego promocją.

 

Motywowanie do rozwoju własnego.

Poszerzanie grona partnerów do realizacji celów rozwojowych placówki wraz z jej promocją.

Nawiązanie systematycznej współpracy z rodzicami na rzecz rozwoju placówki.

 

Nawiązanie współpracy z różnymi podmiotami w rejonie oraz innymi placówkami oświatowymi.

 

Optymalne wykorzystanie warunków lokalowych placówki na rzecz rozwoju.

 

Działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jego potrzeb.

 

Mocne i słabe strony Przedszkola Publicznego nr 4 „Stokrotka”

Mocne strony:

Kadra pedagogiczna zaangażowana w rozwój placówki i mająca wysokie kwalifikacje zawodowe umożliwiające prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych (logopedia, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjna).

Zaangażowana Rada Rodziców podejmująca inicjatywy na rzecz rozwoju placówki.

Przestronny i zadbany ogród przedszkolny.

Estetyczny i utrzymany w dobrym stanie technicznym budynek przedszkola.

Modernizowany system bezpieczeństwa: monitoring, system lokalizowania dymu.

Kultywowanie tradycji – organizowanie szeregu uroczystości integrujących środowisko przedszkole z szerokim zaangażowaniem rodziców („Teatr Rodzica”, „Dzień Rodzinny”, „Spotkania świąteczne”, „Piknik jesienny”).

Wdrażanie dzieci i rodziców w zadania przedszkola w ramach spotkań adaptacyjnych.

Wdrażanie dzieci do roli uczniów – współpraca ze szkołami podstawowymi na terenie gminy, wizyty w przedszkolaków w szkołach (program innowacyjny: „Bliżej szkoły”).

Słabsze strony:

Niedostateczna promocja w środowisku lokalnym.

Niedostateczne działania na rzecz pozyskiwania dzieci do placówki.

Niedostateczna współpraca z innymi placówkami w środowisku lokalnym oraz tymi, które działają na rzecz rozwoju nauki.

Niedostateczne wykorzystanie i angażowanie rodziców do współpracy na rzecz rozwoju placówki.

Ograniczone działania związane z pozabudżetowym pozyskiwaniem środków finansowych.

Niedostateczne wykorzystanie terenu wokół budynku.

Wyposażenie zewnętrznego placu zabaw nie zapewnia warunków do optymalnego rozwoju dziecka.

Niedostateczne wyposażenie przedszkola w sprzęt komputerowy i multimedialny z przeznaczeniem do pracy dla dzieci.

Ograniczenia przepływu informacji zarówno w sferze pracy z dzieckiem jak i sprawach organizacyjnych dotyczących pracy placówki, w tym aktualnych zadaniach i pracy przedszkola.

 

Plan działań w koncepcji pracy Przedszkola Publicznego „Stokrotka”

Plan działań wynika z wizji rozwoju placówki. Wizję zamierzam realizować w oparciu o wykonanie zadań na następujących płaszczyznach:

1. Zarządzenie przedszkolem.

2. Działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna.

3. Doskonalenie nauczycieli-specjalistów.

4. Promocja placówki i funkcjonowanie w środowisku lokalnym.

5. Współpraca z różnymi podmiotami na rzecz rozwoju placówki.

 

 

Ad.1. Zarządzanie przedszkolem

Zadania:

Zapewnienie sprawnego i skutecznego kierowania placówką.

Organizacja ewaluacji pracy przedszkola, wybór zagadnień, dziedzin, odniesienie do celów i zadań przedszkola.

Współpraca na zasadach demokratycznego stylu zarządzania – praca zespołowa i partnerska.

Zapewnienie poczucia współsprawstwa w realizowanych przedsięwzięciach, zadaniach, projektach, programach, innowacjach.

Organizowanie efektywnej pracy przedszkola.

Rozwijanie bazy przedszkola.

Organizowanie działalności przedszkola w zakresie gospodarczo-finansowym.

Formy realizacji:

1.1. Organizacja pracy:

Optymalne wykorzystanie czasu pracy wszystkich pracowników placówki z rozważeniem angażowania pracowników niepedagogicznych do wspomagania nauczycieli w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

Udoskonalenie przepływu informacji w zakresie funkcjonowania placówki oraz zadań szczegółowych.

Aktualizowanie danych dotyczących placówki dostępnych na stronie www wraz z ich bieżącym uzupełnianiem i planami działań na najbliższy okres.

Przegląd i aktualizowanie regulaminów wewnętrznych.

Monitorowanie w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie prawa oświatowego (dydaktyka, wychowanie, opieka) – pracownicy przedszkola.

Monitorowanie w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wobec wszystkich pracowników przedszkola i dzieci zapisanych do placówki.

Monitorowanie kariery rozwoju zawodowego nauczycieli wraz z analizą działań motywujących .

Modyfikacja systemu motywacji wszystkich pracowników przedszkola.

Jasne, spójne, konkretne określenie zadań każdego pracownika, również w odniesieniu do obowiązujących regulaminów i kryteriów oceny.

Integrowanie środowiska pracowniczego.

Objęcie szczególnym wsparciem nauczycieli rozpoczynających pracę w oświacie.

Modyfikacja na bazie obserwacji i zapotrzebowania dzieci i rodziców atrakcyjnego i elastycznego planu dnia dostosowanego do podstawy programowej oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka.

Podejmowanie prób dostosowania czasu pracy przedszkola do potrzeb rodziców.

1.2. Działalność gospodarczo-finansowa:

Dbanie o estetykę i stan techniczny budynku i jego wyposażenia. Analiza stanu technicznego i planowanie niezbędnych remontów, wymiana lub modernizacja zużytych urządzeń (np. zmywarka, klimatyzacja w pomieszczeniach kuchni, piec C.O.)

Przeglądanie i analiza stanu technicznego wyposażenia placówki w odniesieniu do bezpieczeństwa dzieci i pracowników.

Przegląd i analiza bazy w sprzęt i pomoce dydaktyczne w celu przygotowania i zabezpieczenia finansowego na uzupełnienie i doposażenie placówki w wymagane pomoce i sprzęt specjalistyczny.

Analiza przeznaczenia pomieszczeń by uwzględnić aktualne potrzeby placówki (np. archiwizacji dokumentów)

Rozpoznanie i określenie możliwości w zakresie podjęcia inicjatyw w celu pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju placówki. Zintensyfikowanie działań w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych.

Przegląd i analiza wykorzystania terenu wokół budynku – rozmowy na temat decyzje o ich przeznaczeniu.

Udział w programach i projektach współfinansowanych przez organ prowadzący i Unię Europejską.

Pozyskiwanie partnerów wśród pracowników i rodziców do prac charytatywnych na rzecz placówki (np. drobne prace porządkowe i remontowe).

Rozważenie założenia stowarzyszenia wspierającego działania statutowe przedszkola.

 

Ad. 2. Działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna.

Zadania:

Dobór programów edukacyjnych, własnych i innowacji pedagogicznych spójnych z podstawą programową, programem wychowawczo-dydaktycznym oraz potrzebami rozwojowymi dzieci z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb i trudności edukacyjnych zapewniając im indywidualny rozwój, stymulowanie zdolności.

Stwarzanie możliwości i zapewnienie warunków do wyrabiania i utrwalania poprawnych relacji społecznych w grupach rówieśniczych z uwzględnieniem i optymalnym wykorzystaniem etapu adaptacji w przedszkolu.

Promowanie i kształtowanie w dzieciach postaw pro ekologicznych, pro zdrowotnych, patriotycznych (kontynuacja aktualnych działań).

Formy realizacji:

Realizacja, monitorowanie i ewaluacja programów zastosowanych w procesie edukacyjno-wychowawczym wobec dzieci.

Obserwowanie, badanie, diagnozowanie umiejętności i osiągnięć dzieci z wykorzystaniem stosownych narzędzi diagnostycznych, ich modyfikacjami w celu przygotowania, realizowania i modyfikacji planu pracy z dzieckiem w celu jego optymalnego rozwoju. Analiza wyników i spostrzeżeń wraz z planem pracy wdrażane za wiedzą i ewentualnym udziałem rodziców (opracowanie i modyfikowanie arkusza dla rodziców).

Zapewnienie dzieciom optymalnego rozwoju fizycznego i emocjonalnego: analiza aktualnego programu profilaktyki i programu adaptacyjnego. Wnioski mogą stanowić bazę do modyfikacji w/w programów. Rozważenie prowadzenia zajęć aktywizujących sferę ruchową i poprawność w zakresie umiejętności społecznych.

Rozbudzanie aktywności poznawczej dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci zdolnych. Wypracowanie zestawu narzędzi diagnostycznych w zakresie oceny dzieci zarówno ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi jak i ze szczególnymi uzdolnieniami. Rozbudzenie i stymulowanie rozwoju indywidualnych zdolności, a szczególnie zdolności edukacyjnych (wspomaganie w zakresie pracy w ramach „Dziecięcej matematyki”).

Rozbudzanie kompetencji multimedialnych – głównie dzieci 6 letnie.

Rozbudzanie i kształtowanie w dzieciach przynależności społecznej, wzbogacanie wiedzy patriotycznej (udział w akcjach na rzecz osób starszych, promocja lokalnego patriotyzmu) – analiza i modyfikacja programu wychowawczego.

Kształtowanie postaw pro ekologicznych i pro zdrowotnych (udział w akcjach w środowisku lokalnym – np. Dni Ziemi, Sprzątanie świata wraz z kontynuacją aktualnych zadań realizowanych w ramach w/w postaw).

Kształtowanie i rozwijanie inteligencji emocjonalnej (identyfikacja zadania od początku zajęć adaptacyjnych).

Poszerzanie oferty bezpłatnych zajęć dodatkowych wynikających z aktualnych potrzeb, uzdolnień i możliwości dzieci (bazując na ocenie aktualnego stanu i indywidualnej pracy z dzieckiem).

Integracja środowiska dziecięcego poprzez współdziałanie starszych i młodszych przedszkolaków.

Stwarzanie optymalnych warunków do osiągnięcia przez wszystkie dzieci gotowości szkolnej zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami rozwojowymi.

 

Ad 3. Doskonalenie nauczycieli-specjalistów

Zadania:

Wspieranie rozwoju zawodowego i współpraca wszystkich nauczycieli-specjalistów.

Monitorowanie, motywowanie do rozwoju zawodowego.

Udzielanie wsparcia i współpraca wszystkich nauczycieli w zadaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci.

Inspirowanie do wzbogacania warsztatu pracy, do tworzenia programów własnych i innowacji pedagogicznych.

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli.

Formy realizacji:

Analizowanie aktualnych potrzeb w zakresie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli w celu optymalnego wykorzystania potencjału nauczycieli w pracy z dzieckiem. Zgłoszenie potrzeb w zakresie warsztatów szkoleniowych.

Monitorowanie i analiza pracy nauczycieli przez dyrektora placówki.

Organizowanie i uczęszczanie na zajęcia otwarte (obserwacja celowa).

Zależnie od potrzeb placówki organizowanie rad szkoleniowych (uwzględnienie oferty edukacyjnej proponowanej na terenie miasta i gminy Błonie oraz fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz oświaty np. „Nie-Grzeczne Dzieci Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami”).

Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy dydaktycznej, upowszechnianie i wymiana doświadczeń na terenie przedszkola (zajęcia otwarte, szkolenia warsztatowe).

Zachęcanie i motywowanie nauczycieli do podejmowania pedagogicznej działalności innowacyjnej.

Rozważenie utworzenia w placówce grupy wsparcia w celu zapobieganiu wypaleniu zawodowego (z uwzględnieniem oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Błoniu).

Zachęcanie do rozwoju własnego spójnego z aktualnymi potrzebami placówki.

 

Ad. 4. Promocja placówki i funkcjonowanie w środowisku lokalnym.

Zadania:

Promowanie placówki na terenie miasta i gminy Błonie.

Przybliżenie mieszkańcom obrazu placówki wraz z zadaniami i działaniami na rzecz środowiska lokalnego.

Pozyskiwanie dzieci do przedszkola.

Wzbogacanie wiedzy pedagogicznej rodziców.

Formy realizacji:

Zamieszczanie w lokalnych mediach informacji o działalności przedszkola i jego dorobku.

Rozważenie przygotowania folderów reklamowych i gazetki przedszkolnej lub formy internetowej.

Systematyczne uzupełnianie informacji na stronie internetowej przedszkola.

Organizowanie imprez i uroczystości integrujących społeczność lokalną.

Kultywowanie tradycji przedszkolnych.

Rozważenie organizacji działań wychowawczo – edukacyjnych na rzecz animacji życia kulturalnego dla społeczności lokalnej, czyli by placówka podjęta zadanie animatora kreującego wartościowe wzorce kulturowe.

Udział dzieci w konkursach i przeglądach w środowisku lokalnym.

Uczestniczenie dzieci w uroczystościach, imprezach organizowanych przez inne instytucje i placówki na terenie miasta i gminy Błonie.

Badanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec placówki – badania poprzez ankietę.

Organizowanie szkoleń i konsultacji dla rodziców w zależności od potrzeb.

Organizowanie współpracy i wspomagania rodziców w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Ad.5. Współpraca z różnymi podmiotami na rzecz rozwoju placówki

Zadania:

Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska.

Udział w akcjach społecznych na rzecz rozwoju dzieci i placówki

Współpraca z rodzicami dzieci z przedszkola i Radą Rodziców.

Współpraca z edukacyjnymi placówkami specjalistycznymi w ramach zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Formy realizacji:

Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola, wspomaganie przy organizacji imprez przedszkolnych i udział w imprezach miejskich jako reprezentacja placówki np. kontynuacja „Teatr Rodzica”

Wspólne prace rodzice-przedszkole na temat efektywnego systemu informacji np. stworzenie „skrzynki kontaktów”.

Współpraca celowa z poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami zewnętrznymi w celu wzajemnego uzupełnienia oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci i wsparcia dla rodziców.

Zapraszanie dzieci z innych placówek oświatowych na uroczystości przedszkolne, teatrzyki.

Organizowanie zbiórek charytatywnych na rzecz dzieci zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego.

Podsumowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Publicznego „Stokrotka”.

Przedstawiona przez mnie koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola jest planem działań na kilka lat. Proponowane przedsięwzięcia zmierzają do realizacji wizji rozwoju przedszkola, przy czym stawiają dziecko w centrum uwagi i działań. To dziecku i jego indywidualnym potrzebom rozwojowym podporządkowane jest zarządzanie przedszkolem, doskonalenie nauczycieli, rozwój bazy, współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Mam nadzieję, że zaproponowane działania sprawią, że Przedszkole Publiczne „Stokrotka” stanie się miejscem przyjaznym dla całej społeczności przedszkolnej a ja będę miała przyjemność brać udział w tym procesie.

 

Małgorzata Czarnecka-Jaśkiewicz

 

 

Poprawiony: niedziela, 16 października 2016 11:20