Procedury PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor   
środa, 08 czerwca 2016 18:40

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu Publicznym Nr 4 „Stokrotka” w BłoniuPodstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)
Cel procedury:
Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce
Zakres procedury:
Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.
Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:
1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka
2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu
3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi
4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.
Opis procedury:
Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę, bądź osobę kompetentną upoważnioną przez dyrektora przedszkola) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka).


1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie
z zachowaniem zasady intymności (nie informuje o wyniku pozostałych osób)
2. Nauczycielka (lub osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska
3. Aby skutecznie wyeliminować wszawicę, na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od grupy, tj. pozostawić w domu.
4. Nauczycielka (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacyjne, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
5. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczycielka  (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowane kwalifikacje, którą dyrektor upoważnił) zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).
Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci
1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
2.  W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.
3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.
4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 – 10 dni), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.
5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.
6. Podstawową zasada profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.
7. Rodzice powinni uczciwie poinformować rodziców wszystkich  innych dzieci z grupy, z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci
8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań (trzykrotne odsyłanie tego samego dziecka), osoba – nauczyciel, którą dyrektor upoważnił, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).Procedura ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I POBYTU DZIECI POZA TERENEM PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W BŁONIUPodstawy prawne określające zadania nauczycieli, dyrektora i pracowników obsługowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu:


Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r z poźn. zm.

Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z póżn. zm

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie Ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z poźn. zm.

Rozporządzenie MEN i S z dnia 8 listopada 2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki


Zakres procedury: Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi podczas organizowania wycieczek i pobytu poza teren placówki

Uczestnicy postępowania- zakres odpowiedzialności:

Nauczyciel: ma obowiązek dopilnować, aby wycieczki przez niego organizowane, były zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Personel pomocniczy przedszkola: ma obowiązek współuczestniczyć w wycieczce i ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas organizowanych wycieczek.

Rodzice: wyrażają zgodę na udział w wycieczce , zatwierdzają plan finansowy, przygotowują odzież , informują o stanie zdrowia , przyjmowanych lekach ,

Dyrektor: określa zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela i pracowników przedszkola podczas organizowania zabaw w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów i wycieczek.

Tryb dokonywania zmian w procedurze Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA POZA TERENEM PRZEDSZKOLAZapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola;


1. przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym,

2. nauczyciel udając się z dziećmi na spektakl, wystawę, spacer, pieszą wycieczkę w pobliskie tereny dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola, skrupulatnie wypełniając dane,

3. nauczyciel dokonuje wpisu przed wyjściem z przedszkola,

4. zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola, w którym jest już odnotowana obecność dzieci,

5. w trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci),

6. w przypadku wyjścia poza teren przedszkola grup 3-latków opiekę sprawuje nauczyciel i dwie pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci),

7. podczas przemieszczania się dzieci środkami komunikacji miejskiej na 10 dzieci przypada 1 opiekun,

8. w przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w wycieczce bierze inna pomoc nauczyciela, wyznaczona przez dyrektora lub nauczyciela,

9. podczas dłuższych wyjść pieszych funkcję opiekuna może sprawować jeden z rodziców , który deklaruje znajomość zasad w pisemnym oświadczeniu,

10. całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel,

11. w trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą,

12. w czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru, podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy,

13. przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć z dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni,

14. przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwsza parę prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą,

15. dzieci i nauczyciele poruszający się po ulicy winny mieć kamizelki lub opaski odblaskowe,

16. w przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji,

17. dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale,


Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych;


1. w przedszkolu obowiązuje regulamin wycieczek /załącznik nr 1/, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola,

2. nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej lub krajoznawczej z dyrektorem przedszkola na 2 tygodnie przed wycieczką,

3. 4 dni przed wycieczką nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia komplet dokumentów zawierający kartę wycieczki z załącznikami:

plan wycieczki,

listę uczestników (w przypadku nieobecności dziecka przed planowaną wycieczką, lista i oświadczenie jest uzupełniona w czasie przyprowadzenia dziecka do godziny 8:00),

liczbę opiekunów z telefonem kontaktowym,

oświadczenia podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów,

4. wycieczka jest odnotowana w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz w dzienniku zajęć,

5. w trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci),

6. w przypadku wycieczki grup 3 i 4-latków opiekę sprawuje nauczyciel i dwie pomoce nauczyciela (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci),

7. w czasie trwania wycieczki zadania opiekuna może wykonywać jeden z rodziców, który deklaruje znajomość regulaminu wycieczek i zasad sprawowania opieki w pisemnym oświadczeniu,

8. na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona apteczka (co najmniej jedna na grupę),

9. podczas wycieczki zapewnia się napoje,

10. podczas wycieczki trwającej łącznie 3-5 godzin dzieciom zapewnia się suchy prowiant i napoje,

11. nauczyciele, opiekunowie nie podają żadnych lekarstw przed wyjazdem, zobowiązują do tego rodziców, jeśli jest taka konieczność

12. w przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji,

13. dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale,

14. W razie wystąpienia wypadku dziecka poza terenem przedszkola nauczyciel zobowiązany jest natychmiast powiadomić dyrektora oraz:

zapewnić udzielenie pierwszej pomocy

zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka

podjąć środki zapobiegawcze ( w stosunku do dzieci, nauczycieli, innych pracowników, uczestników wycieczki)


15. Procedura powypadkowa określona jest w „Instrukcji BHP” obowiązującej w przedszkolu.


Załącznik nr 1


Regulamin wycieczek organizowanych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Błoniu


PODSTAWA PRAWNA

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 8 listopada 2001r. w sprawie warunków sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001r.Nr 55, poz. 578).

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69).


Regulamin wycieczek


1.Przedszkole Publiczne Nr 4 może organizować wyjazdy krajowe w formie wycieczek krajoznawczo-turystycznych i przedmiotowych, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych.


2.W celu zorganizowania wycieczki dyrektor przedszkola zawiera umowę pisemną z organizatorem turystyki o świadczenie usług turystycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


3.Zgodę na zorganizowanie wycieczek krajoznawczo turystycznych i przedmiotowych wydaje dyrektor przedszkola po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.


4.Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej.


5.W wycieczkach krajoznawczo-turystycznych nie mogą brać udziału dzieci w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.


6.Dzieci niepełnosprawne, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach, a organizatorzy tych wycieczek powinni im zapewnić warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.


7.Nie można prowadzić wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.


8.Udział dzieci w wycieczkach wymaga zgody rodziców lub ich opiekunów prawnych.


9. Opiekun musi posiadać listę uczestników wycieczki zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu rodzica, prawnego opiekuna dziecka


10.Dyrektor przedszkola powołuje kierownika wycieczki, który ukończył kurs dla kierowników wycieczek.

Zadania kierownika wycieczki:


Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki,

Opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników wycieczki,

Zapewnienie warunków dla pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki i sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania

Określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestników wycieczki,

Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

Organizowanie transportu, wyżywienia

Rozdzielenie zadań wśród uczestników wycieczki,

Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

Dokonanie podsumowania, oceny i realizacji strony finansowej wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.


Dyrektor przedszkola:


powołuje opiekunów wycieczki i określa ich liczbę (minimum jeden opiekun na pięcioro dzieci, gdy wycieczka obejmuje przejazd komunikacją miejską).


Zadania opiekuna wycieczki:


Sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi,

Współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

Nadzorowanie zadań przydzielonych dzieciom,

Wykonywanie innych zadań poleconych przez kierownika.

Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

Po powrocie z wycieczki opiekun osobiście oddaje dziecko rodzicowi. W przypadku, gdy nikt z rodziców nie zgłosi się po dziecko, wychowawca na polecenie kierownika odprowadza dziecko do domu. W żadnym wypadku nie może pozostawić dziecka samego bez opieki.


10. Wychowankowie biorący udział w wycieczce objęci są ubezpieczeniem całorocznym.


11. Kierownik i opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.


12. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga się na podstawie przepisów nadrzędnych, stanowiących podstawę jego opracowania.PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI I PRACOWNIKÓW

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4 „STOKROTKA” W BŁONIU


Wykaz procedur:

  1. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki.

  2. Procedura postępowania w przypadku informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu

urządzenia wybuchowego.

III. Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia uzbrojonego napastnika , użycia broni palnej, lub wzięcia zakładnika.

IV. Procedura postępowanie w przypadku pożaru.

V. Procedura postępowania w sprawie kontaktu z mediami w sytuacji kryzysowej.Postanowienia ogólne

1. Nauczyciele i wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do dbałości o stan bezpieczeństwa na terenie placówki, jak również do reagowania w sytuacji kryzysowej zagrażającej bezpieczeństwu osób i mienia, w szczególności zagrażającej bezpieczeństwu dzieci.

2. Postanowienia niniejszej procedury nie naruszają postanowień innych aktów wewnętrznych regulujących sprawy bezpieczeństwa w ośrodku.

3. Nauczyciele, pozostali pracownicy, a także inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola zobowiązani są do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszej procedury oraz innych przepisów aktów wewnętrznych regulujących sprawy bezpieczeństwa w przedszkolu oraz współdziałania w realizacji zadań z nich wynikających.

4. Nauczyciele, pozostali pracownicy, a także inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez dyrektora oraz funkcjonariuszy służb podejmujących działania w razie zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, pracowników, placówki.Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu Publicznym Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu


Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)

Cel procedury:

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce

Zakres procedury:

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka

2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu

3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Opis procedury:

Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę, bądź osobę kompetentną upoważnioną przez dyrektora przedszkola) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka).1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie

z zachowaniem zasady intymności (nie informuje o wyniku pozostałych osób)

2. Nauczycielka (lub osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska

3. Aby skutecznie wyeliminować wszawicę, na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od grupy, tj. pozostawić w domu.

4. Nauczycielka (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacyjne, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

5. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczycielka  (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowane kwalifikacje, którą dyrektor upoważnił) zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci

1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.

2.  W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.

3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.

4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 – 10 dni), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.

5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.

6. Podstawową zasada profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.

7. Rodzice powinni uczciwie poinformować rodziców wszystkich  innych dzieci z grupy, z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci

8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań (trzykrotne odsyłanie tego samego dziecka), osoba – nauczyciel, którą dyrektor upoważnił, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

Poprawiony: niedziela, 15 stycznia 2017 18:43