O nas
Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole

          podstawowej:

  • potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
  • wykazuje:

- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

- umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniami),

- umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),

- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

- samodzielność,

- odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),

- zainteresowanie kulturą i  sztuką:  muzyką, malarstwem, rzeźbą itp., literaturą dziecięca,

  • posiada:

- zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób, stosuje złożone wypowiedzi,

-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

- podstawową wiedzę o świecie;

  • umie:

- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

- posługiwać się zdobyczami techniki (RTV, komputer i inne);

  • rozumie, zna przestrzega:

- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

- zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

- zasady kultury współżycia, postępowania,

- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

- potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną);

  • nie obawia się:

- występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,

- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,

- wykazywać inicjatywy w działaniu,

- wyrażania swoich uczuć, mówić o swoich potrzebach.