Nasza oferta
Pomoc psycholog-pedagog


Nasze przedszkole zapewnia wychowankom pomoc psychologiczno – pedagoiczną zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1487). Pomoc ta jest udzielana dzieciom bezpłatnie, w formie zajęć specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, psychologicznych  adekwatnie do występujących u dziecka trudności w funkcjonowaniu w obszarach: komunikacji językowej, poznawczym, społecznym. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów: logopedę, pedagoga –terapeutę, psychologa.

Terapia logopedyczna

prowadzona jest poprzez różne formy zajęć: zabawę, opowiadania, historyjki obrazkowe, gry, układanki, kolorowanie, ruch, który podnosi atrakcyjność prowadzonej terapii i zachęca dzieci do udziału w zajęciach. Ćwiczony materiał dostosowany jest do wieku i możliwości dziecka. Terapia logopedyczna obejmuje także współpracę z rodzicami, nauczycielami w przedszkolu, po to by mogli oni współuczestniczyć w terapii dziecka i wpływać na efekty jego pracy. Zajęcia logopedyczne mają na celu ułatwić dziecku rozpoczęcie  nauki w szkole bez ograniczeń spowodowanych wadą wymowy, a tym samym bez kompleksów i zahamowań

Terapia pedagogiczna

Obejmuje działania związane z usprawnianiem  u dzieci funkcji percepcyjno – motorycznych mających bezpośredni wpływ na jakość funkcjonowania dziecka w szkole, przyswajanie umiejętności czytania i pisania. Podczas zajęć , poprzez zabawę, dziecko ma możliwość usprawniania percepcji słuchowej,  wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji przestrzennej, sprawności ruchowej, manualnej, garfomotorycznej, a także przyswajania pojęć matematycznych. Zajęcia te mają na celu przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole

Zajęcia z psychologiem

Działania związane z udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej są podejmowane wobec dziecka bezpośrednio po otrzymaniu  informacji o wystąpieniu trudności dziecka w funkcjonowaniu w wyżej wymienionych obszarach od nauczyciela, specjalisty, rodzica, opiekuna.

Zajęcia rewalidacyjne

Przeznaczone dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Typ zajęć  jest ściśle związany z zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wskazanymi w orzeczeniu.