Mrówki - Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na marzec 2018

Temat kompensacyjny: Czekamy na wiosnę

Zadanie

Planowane osiągnięcia dzieci

Nabywanie wiedzy

- Poznanie pojęć: bazie kotki, pawlacz

- poznanie sensu przysłowia: w marcu jak w garncu

Kształtowanie umiejętności

- Kształtowanie umiejętności matematycznych:

-układanie właściwej liczby liczmanów odpowiadających liczbie sylab

-kontynuowanie układania rytmów

- rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania

- Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

- Kształtowanie poprawnych wypowiedzi na zadany temat

- rozpoznawanie zmian zachodzących wczesną wiosną w przyrodzie

- Rozwijanie poczucia rytmu

-Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, manualnej i grafomotorycznej

 

Budowanie postaw

- Dzielenie się z innymi materiałami plastycznymi,

- Doprowadzanie podjętej pracy do końca

- Wytwarzanie dobrej atmosfery w grupie