Nasza oferta
Programy

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o następujące programy: 

  •  „Dziecko w swoim żywiole” – Program wychowania przedszkolnego 

Autor: Anna Pawłowska- Niedbała, Dorota Kucharska, Dorota Sikora Banasik
Nowa Era 2015.

Program zakłada, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne. Przedszkolak uczy się w naturze i kulturze, z czego wynikają cele i zadania poznawcze, etyczne, estetyczne. W złożeniach programu zadaniem nauczyciela jest włączenie dziecka w dorobek kulturowy, towarzyszenie mu w rozwoju, budzenie zainteresowań, współtworzenie wiedzy o świecie i samym sobie, aktywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.


  •  „Program wychowawczy i profilaktyki Przedszkola Publicznego nr 4 „Stokrotka” w Błoniu. Program własny – autor: Zofia Bargieł, Urszula Ociepa, Renata Janowska, Agnieszka Krogulec, Kamila Kłucińska


Zagadnienia tego programu ukierunkowują na wspomaganie rozwoju dziecka od adaptacji przedszkolnej do osiągnięcia gotowości szkolnej oraz na budowanie odpowiednich relacji dziecko-nauczyciel-rodzic. Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia. Program dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci przedszkolnych, określa reguły zachowań obowiązujących w naszym przedszkolu.
Program  przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zawarte w nim treści mają uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Przygotować dzieci do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Promować i kształtować zdrowy styl życia.


  • „ Przyjaciele przyrody” – program edukacji ekologicznej Przedszkola Publicznego Nr 4 „Stokrotka” w Błoniu . Program własny - autor: Renata Janowska.


Główne założenia programu to: uwrażliwienie dzieci na otaczającą przyrodę, budzenie szacunku dla środowiska, wzbogacenie ukierunkowanie rozwoju dziecka w relacjach ze środowiskiem przyrodniczym. Realizacja powyższych założeń odbywa się w naszym
przedszkolu poprzez podejmowanie przedsięwzięć o tematyce ekologicznej: selektywna zbiórka makulatury, udział w akcji „Sprzątanie świata”, obchody „Dni Ziemi”, sadzenie roślin przez dzieci, udział w programach edukacyjnych adresowanych do placówek oświatowych.


  •  „Mali artyści" - program edukacji artystycznej Przedszkola Publicznego nr. 4 "Stokrotka" w Błoniu. Program własny - autor: Agnieszka Krogulec.


Głównym celem programu jesst rozwijanie możliwości artystycznych dzieci poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej.

  •  Program adaptacyjny „IDĘ DO PRZEDSZKOLA” opisuje organizację procesu wychowawczo-dydaktycznego. Zwraca się w nim uwagę na celowość działań nauczyciela i dziecka. Program jest uporządkowanym zbiorem celów ogólnych, czyli tych adresowanych do nauczyciela, określających jego zamysł ,zamiar, strategię pracy i celów operacyjnych zwanych też szczegółowymi, określających konkretne osiągnięcia, umiejętności dzieci, wskazuje także wiadomości i treści, które dziecko opanuje, zdobędzie w wyniku planowanych działań wychowawczo-dydaktycznych. Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, ściśle się do niej odnosi. Punktem wyjścia do opracowania Programu stały się cele wychowania przedszkolnego określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Program opracowała Kamila Kłucińska.

  • "Mali kucharze"- program zajęć kulinarnych. Program własny - autor: Julia Pater. Głównym celem programu jest propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania  poprzez praktyczne działania. Program kształtuje także umiejętności społeczne dzieci: współpracę w grupie, samodzielność i kreatywność


Ponadto w pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystywane są: - wybrane zagadnienia z „ Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej.